Źródła zanieczyszczeń wody

Zanieczyszczenia wody to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych, które spowodowane są wprowadzeniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych bądź też radioaktywnych, które ograniczają możliwości dalszego wykorzystywania wody.

A jakie są źródła zanieczyszczeń wody? Źródła zanieczyszczeń stanowią odrębną kategorię w dziedzinie rodzajów zanieczyszczeń wód i wyróżnia się wśród nich trzy główne podkategorie.

Pierwszą z nich są źródła punktowe, które dotyczą ścieków odprowadzanych systemami kanalizacyjnymi, druga z nich obejmuje zanieczyszczenia powierzchniowe odnoszące się do skażeń spłukiwanych opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych oraz obszarów rolnych, natomiast trzecia podkategoria odnosi się do zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, czyli pochodzenia komunikacyjnego.

Nie ulega wątpliwości, że zanieczyszczenia wód są problemem na skalę globalną, dlatego też należy zorganizować sprecyzowany i prężny system, który będzie w stanie zapobiegać ich rozwojowi, czyli obejmie już same źródła i przeciwdziałanie dalszej degradacji wód przy ich udziale.

Jacek
News Reporter
Absolwent medycyny, pasjonat ekologii.